Digital Transformation Canvas

เครื่องมือที่สรุปจากกรณีศึกษาการทรานส์ฟอร์มธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้ง Netflix, Amazon, Ping An, Michelin, GE, John Deere, Nespresso ฯลฯ รวมถึง 20 บริษัทที่ทำ Digital Transformation ดีที่สุดของโลกในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาจากการจัดอันดับโดยนิตยสาร Harvard Business Review

Digital Transformation Canvas เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายภาพรวมในการคิดกลยุทธ์และออกแบบกระบวนการทำ Digital Transformation

สรุปจากกรณีศึกษาการทรานส์ฟอร์มธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ จาก 20 บริษัทที่ทำ Digital Transformation ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา โดยนิตยสาร Harvard Business Review รวมถึงบริษัทชั้นนำระดับโลกและของไทย อาทิ Netflix, Adobe, Amazon, Ping An, Nestle, Stripe, 23andMe, Meituan, ไปรษณีย์ไทย, RS Group

เครื่องมือที่ใช้ในการอธิบายภาพรวมในการทำ Digital Transformation ช่วยให้คุณคิดกลยุทธ์และออกแบบกระบวนการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ Step-by-Step ได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าธุรกิจนั้นจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ SMEs หรือ Startup

Digital Transformation Canvas ช่วยคุณทรานส์ฟอร์มธุรกิจ

Digital Transformation Strategy

ช่วยให้คุณคิดและออกแบตามแนวคิด Digital Transformation เพื่อสร้าง New Growth ให้กับธุรกิจ

Exploring Opportunity

ช่วยหาข้อเสนอทางคุณค่า สร้างขีดความสามารถ และโมเดลธุรกิจใหม่ในอนาคต

Team Collaboration

ช่วยทำให้ทีมร่วมกันคิด และรับรู้รูปแบบโมเดลของธุรกิจที่จะเปลี่ยนจากปัจจุบันไปในสู่อนาคตในทิศทางเดียวกัน

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ในองค์กรขนาดใหญ่, ธุรกิจ SMEs, Startup หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ ...

  • เรียนรู้และเข้าใจว่า Digital Transformation คืออะไร และจะช่วยให้องค์กรของคุณสร้างการเติบโตครั้งใหม่ได้อย่างไร

  • วิธีการทรานส์ฟอร์มธุรกิจด้วยเครื่องมือ Digital Transformation Canvas ทั้ง 9 ขั้นตอน พร้อมตัวอย่าง 10 กรณีศึกษาบริษัทชั้นนำระดับโลกและของไทย

  • หลักการทำ Digital Transformation ด้วยโมเดล 5D’s

  • จะเริ่มต้นและต้องทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ

  • แบบสำรวจความสำเร็จของการทำ Digital Transformation

รู้จักกับ Digital Transformation Canvas ทั้ง 9 ช่อง

ส่วนที่ 1: ตั้งหลักทรานส์ฟอร์ม

เริ่มต้นด้วยการมองธุรกิจของตนเองอย่างแท้จริงในการเตรียมความพร้อมจากฐานในปัจจุบัน ไปยังเป้าหมายใหม่ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจเข้าสู่ดิจิทัลในอนาคต ด้วยการคิดกลยุทธ์ใหม่ ๆ จากธุรกิจหลักที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่จะหาข้อเสนอทางคุณค่าใหม่ของสินค้าและบริการ รวมถึงโมเดลธุรกิจใหม่ ด้วยการคิดจากช่องที่ 1-3 ดังต่อไปนี้


ช่องที่ 1 : Define Core Business

ประเมินธุรกิจหลักในปัจจุบัน ด้วยด้วยการตอบคำถาม Who are we ? และ What do we stand for ? และวิเคราะห์ความสามารถขององค์กรในปัจจุบันทุกมิติ ทั้ง Goal, People, Process, Technology เพื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม คู่แข่ง และเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ในอนาคต

ช่องที่ 2 : New Value Proposition

ออกแบบและนำเสนอข้อเสนอทางคุณค่าใหม่ให้กับสินค้า/บริการได้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างตรงจุด

ช่องที่ 3 : New Business Model

โมเดลหรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ควรพิจารณาทั้งจากฝั่งแหล่งที่มาของรายได้ เช่น ช่องทางการจัดจำหน่าย การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การตั้งราคา การหากลุ่มลูกค้าและตลาดใหม่ และฝั่งของต้นทุน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการของธุรกิจ พันธมิตรทางธุรกิจ และทรัพยากรต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

ส่วนที่ 2: สร้างความสามารถใหม่ด้านดิจิทัล

Digital Transformation เป็นการเปลี่ยนธุรกิจเป็นดิจิทัล ด้วยการลงทุนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะดิจิทัลเทคโนโลยีในยุคนี้ เช่น AI, Robotics, Blockchain, 3D Printing, IoT (Internet of Things), Drone, AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) ที่จะช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถใหม่ในการปฏิบัติงาน และการมีปฏิสัมพันธ์/การสร้างประสบการณ์กับลูกค้า เพื่อ Transform ธุรกิจจากโมเดลธุรกิจปัจจุบันสู่โมเดลธุรกิจใหม่ในอนาคตด้วยการคิดจากช่องที่ 4 - 6 ดังนี้


ช่องที่ 4 : Existing Digital Capabilities

ประเมินขีดความสามารถด้านดิจิทัลในปัจจุบัน ที่ได้วิเคราะห์จากธุรกิจหลักในปัจจุบันในช่อง 1

ช่องที่ 5 : New Digital Capabilities

กำหนดขีดความสามารถใหม่ด้านดิจิทัลของธุรกิจในอนาคต ที่สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินการในการส่งมอบข้อเสนอทางคุณค่าใหม่ในช่อง 2 และโมเดลทางธุรกิจใหม่ในช่อง 3

ช่องที่ 6 : Digital Capability Initiative

วางแผนการดำเนินงาน และ Roadmap ในการสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลใหม่จากปัจจุบันไปสู่อนาคต ที่ได้จากกระบวนการคิดจากช่องที่ 4-5 ให้เกิดขึ้นจริงได้

ส่วนที่ 3: Transformation in Action

เพื่อให้องค์กรและทีมงานมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ผู้นำขององค์กรต้องมีความเป็นผู้นำในด้านความสามารถทางดิจิทัล คือรู้ว่าจะใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างไรในการปรับเปลี่ยนองค์กร ความเป็นผู้นำในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งเรื่องการเปลี่ยนองค์กร กระบวนการ และระบบนิเวศทางธุรกิจ หรือสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับ Digital Transformation ภายในองค์กรได้ เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนกลยุทธ์ตามช่องที่ 1-6 ด้วยการคิดจากช่องที่ 7-9 ดังนี้


ช่องที่ 7 : Organisational Transformation

วางแผนและบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั้งหมด ตั้งแต่โครงสร้างองค์กร, กระบวนการทำงาน, ทรัพยากรบุคคล, วัฒนธรรม กำหนดเครื่องมือตัวชี้วัดที่เหมาะสม และการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

ช่องที่ 8 : Agile Strategy and Planning

กลยุทธ์และการทำงานในรูปแบบเดิมนั้น ไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้ ดังนั้น Mindset หรือ วิธีคิดใหม่เพื่อตอบสนองกับโลก การแข่งขัน ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และดิจิทัลเทคโนโลยี ที่หลากหลาย ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จะช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสใหม่ได้อย่างทันท่วงที

ช่องที่ 9 : Building Collaborative Ecosystem

สร้างความร่วมมือในระบบนิเวศของธุรกิจ ทั้งที่อยู่ในห่วงโซ่ทางคุณค่าของธุรกิจ เช่น suppliers, distributors, customers และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่แข่ง สตาร์ทอัพ ชุมชน สถาบันการศึกษา เป็นการขยายขอบเขตความสามารถที่ไม่ได้จำกัดแค่ที่ทำได้จากในองค์กร