พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 • ผู้จัดรายการ Digital Digest FM96.5

 • ประสบการณ์โดยตรงในการเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับ Digital Transformation ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ SMEs Startup และองค์กรภาครัฐ มากว่า 12 ปี

 • วิทยากรด้าน Digital Transformation ให้กับองค์กรต่างๆ กว่า 300 รวมถึง สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

 • อาจารย์วิชา Digital Innovation Startups สตาร์ตอัปนวัตกรรมดิจิตัล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อาจารย์วิชา Digital Marketing หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

 • ฯลฯ

Experiences

 • ประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับ Digital Transformation มากว่า 12 ปี

 • เป็นที่ปรึกษาและผู้พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation ให้แก่องค์กรต่างๆ มากกว่า 300 องค์กร ตั้งแต่ระดับ Startup, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs), บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ (Large Enterprise), บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหากำไร

 • วิทยากรด้าน Digital Transformation, Digital Business, Entrepreneurship และ Digital Marketing ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ

 • ผู้เชี่ยวชาญในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 • Mentor ในโครงการ Chulalongkorn Alumni Mentorship Program หรือ ChAMP ซึ่งเป็นโครงการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • กรรมการในโครงการ HK Innovation Challenge 2017 จัดโดย IDE Center (Innovation-Driven Entrepreneurship) หรือ ศูนย์การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : โครงการนี้นำหลักสูตรเดียวกับที่ใช้สอนที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยนำกระบวนการ 24 ขั้นตอนของการสร้างธุรกิจ ในแบบเดียวกับหนังสือ Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup เขียนโดย Bill Aulet ที่ใช้สอน Startup ที่ MIT ประสบความสำเร็จมาแล้ว

 • กรรมการการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม Global Social Venture Competition (GSVC) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนผู้ชนะในระดับภูมิภาคเพื่อไปเป็นตัวแทนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลกที่ University of California at Berkeley

 • ฯลฯ

Awards

 • ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2014” เป็น “บุคคลตัวอย่างใน ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” จัดโดยมูลนิธิสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

 • ชนะเลิศการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ The WINNER of Thailand ICT Award 2011 ประเภท Communication และ ปี 2010 ประเภท Start-up จัดโดย สมาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย สนับสนุนโดย สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • รางวัลชนะเลิศโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ The WINNER of Thailand Excellence Software Contest and Award 2010 จัดโดย สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Certificate

 • POSTGRADUATE DIPLOMA IN DIGITAL BUSINESS, by Emeritus Institute of Management, in collaboration with MIT Sloan & Columbia Business School Executive Education.

 • Board that Make a Difference (BMD) 9/2019, Thai Institute Of Directors (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) 280/2019, Thai Institute Of Directors (IOD)

 • Digital Strategies for Business: Leading the Next Generation Enterprise course, Columbia Business School Executive Education.

 • Digital Transformation: Platform Strategies for Success, MIT Sloan Executive Education.

 • Innovation of Products and Services: MIT’s Approach to Design Thinking, MIT Sloan School of Management

 • Building Invincible Companies, Strategyzer Virtual Masterclass

 • Digital Marketing: Engagement, Social Media, Planning & Analytics, Columbia Business School Executive Education.

 • Certificate of Attendance to the Electronic World Marketing Summit 2020 (eWMS) hosted by Kotler Impact

 • Accel REE USA 2009 program hosted by the Stanford Technology Ventures Program (STVP)

Education

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการตลาด

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ International MBA (IMBA), Global Entrepreneurship Track คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Speaker

Inhouse Training

 • BDMS

  • Digital Transformation in Healthcare

 • PTT Digital

  • The Competition : Disruption and Platform For Business

  • BIG DATA: EXECUTIVE COURSE, How to Build Data as a Strategic Asset ด้วยการทำ Data Strategy และ Big Data ขององค์กร

  • Innovation by Best Practice สร้างต้นแบบองค์กรแห่งนวัตกรรม

  • Design Thinking Workshop สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม ด้วยแนวคิด Design Thinking

  • Transformation for Executive (Intensive 2-day Program)

  • Digital Transformation - Intensive Course (2-Day Program) คอร์ส Exclusive สำหรับผู้บริหาร

 • SCG

  • เปิดโลกทัศน์ เพิ่มทักษะรองรับดิจิตอลเพื่อโอกาสการขายวัสดุก่อสร้าง

 • AIS

  • Digital Transformation in Retail : The New Retail ในงาน AIS Channel Conference 2017

 • Advantech, Intel และ E-Merchant Group

  • Digital Transformation in Retail ในงาน iRetail Thailand Conference 2018

 • BBL

  • Digital Transformation : Organization Transformation, Recruitment & Selection ในโครงการอบรมหลักสูตร BBL People Manager : Manaing People for Sucesss

 • ฯลฯ

Seminar

 • Talktogether : Managing Disruptive Era & Future Trends 2019 เรียนรู้เพื่ออยู่รอด ถอดรหัสเทรนด์อนาคต 2019 รุ่นที่ 1 ( https://www.ticketmelon.com/talk-together/talktogether-event1)

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย : บรยยายในหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2018 ในหัวข้อ "Strategies for Scaling up your Business"

 • สสว : Transformation in Action ในโครงการ “Train the Coach : Accelerator 4.0” โครงการพัฒนาโค้ช และที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยี ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED )

 • ททท : Digital Transformation in Travel & Tourism Industry สำหรับหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (Tourism Management Program for Executives -TME2) จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

 • หลักสูตร "สงครามกลยุทธ์ธุรกิจ" #BusinessWarCamp สร้างไอเดีย พลิกเกมธุรกิจในยุคดิจิตอลก่อนจะโดน Disruption จัดโดย ดำรงค์ พิณคุณ

 • สถาบันเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม : Digital Transformation & Innovation In Today's Business World ในหลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (วนล.) INNOVATION LEADERSHIP FOR GLOBAL COMPETITIVENESS (ILG)” จัดโดย GLOBAL COMPETITIVENESS ACADEMY (GCA)

 • Asia Business Connect

  • OMNICHANNEL SHOPPER MARKETING & EXPERIENCE MANAGEMENT CONFERENCE 2018

  • Transforming All Channels To Influence Purchasing Decisions, Loyalty, And Advocacy In The Digital Age สำหรับหลักสูตร OmniChannel Shopper Marketing & Experience Management Conference 2018

 • OMEGAWORLDCLASS Research Institute

  • Digital Brand Journey & New Brand Engagement : Innovations in New Branding & Brand Engagement to Win the Hearts of Customer สำหรับหลักสูตร DIGITAL BRANDING & SOCIAL MEDIA MARKETING SUMMIT 2017

 • Digital Transformation in Action ในงาน Digital Week Break ระหว่างวันพุธที่ 29 สิงหาคม - วันพุธที่ 26 กันยายน 2561

 • Digital Transformation 2018 (Intensive 2-day Program) เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561

 • Digital Transformation 2018 (Executive Program) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

 • Digital Transformation (Executive Program) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

 • Get Your HR Ready in the Age of Digital Transformation เตรียมความพร้อมรับความท้าทายครั้งใหม่ของ HR ในยุค 4.0

 • Win First in Digital Era & Refine Your Organization with Digital Transformation ในงานสัมมนา Get Workforce Ready to Compete In The Age of Digital จัดโดย U23 Academy ร่วมกับ ICDL (The International Computer Driving Licence) ภายใต้การกำกับของมูลนิธิวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แห่งยุโรป (The European Computer Driving Licence Foundation : ECDL) และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

 • ฯลฯ

สถาบันการศึกษา

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี

  • IMC (Integrated Marketing Communication) In Digtial สำหรับหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด

  • Digital Transformation สำหรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร (MBA.-Executive)

  • Digital Transformation วิชาเทคโนโลยีการตลาด ภาควิชาการตลาด

  • Digital Transformation in Retail วิชาเทคโนโลยีการตลาด ภาควิชาการตลาด

  • Digital Marketing วิชา Technology Marketing

  • การสื่อสารการตลาดบริการดิจิทัล ในวิชาการจัดการการตลาดบริการ แก่นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

  • Digital Branding and Marketing in Action ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ (MMM)

 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี

  • Digital Transformation ในหัวข้อ Best Practice in Entrepreneur สำหรับหลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA ตั้งแต่ปี 2555 ในรุ่นที่ 74 จนถึงปัจจุบัน

  • Digital Transformation ในวิชา "ประเด็นสำคัญในการจัดการเชิงกลยุทธ์" ในหัวข้อ โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร X-MBA

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • Digital Branding & Retailing ในวิชา Retailing ภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

  • Transforming All Channels To Influence Purchasing Decisions, Loyalty, And Advocacy In The Digital Age

 • ฯลฯ