thanapongphan.com
About
thanapongphan.com
Experiences
 • ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation in Action เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step
 • 10 ปี กับประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับ Digital Transformation
 • เป็นที่ปรึกษาและผู้พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation ให้แก่องค์กรต่างๆ มากกว่า 100 องค์กร ตั้งแต่ระดับ Startup, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs), บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ (Large Enterprise), บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหากำไร
 • วิทยากรด้าน Digital Transformation, Digital Business, entrepreneurship และ Digital Marketing ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ
 • ผู้เชี่ยวชาญในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • Mentor ในโครงการ Chulalongkorn Alumni Mentorship Program หรือ ChAMP ซึ่งเป็นโครงการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการในโครงการ HK Innovation Challenge 2017 จัดโดย IDE Center (Innovation-Driven Entrepreneurship) หรือ ศูนย์การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : โครงการนี้นำหลักสูตรเดียวกับที่ใช้สอนที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยนำกระบวนการ 24 ขั้นตอนของการสร้างธุรกิจ ในแบบเดียวกับหนังสือ Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup เขียนโดย Bill Aulet ที่ใช้สอน Startup ที่ MIT ประสบความสำเร็จมาแล้ว
 • กรรมการในโครงการ U-Real ( University of Real Enterprise Achievement for Leadership 2017 จัดโดย KPMG Thailand
 • กรรมการการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม Global Social Venture Competition (GSVC) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนผู้ชนะในระดับภูมิภาคเพื่อไปเป็นตัวแทนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลกที่ University of California at Berkeley
 • ฯลฯ
Speaker
thanapongphan.com

Inhouse Training

 • BDMS
  • Digital Transformation in Healthcare
 • PTT Digital
  • The Competition : Disruption and Platform For Business
  • BIG DATA: EXECUTIVE COURSE, How to Build Data as a Strategic Asset ด้วยการทำ Data Strategy และ Big Data ขององค์กร
  • Innovation by Best Practice สร้างต้นแบบองค์กรแห่งนวัตกรรม
  • Design Thinking Workshop สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม ด้วยแนวคิด Design Thinking
  • Transformation for Executive (Intensive 2-day Program)
  • Digital Transformation - Intensive Course (2-Day Program) คอร์ส Exclusive สำหรับผู้บริหาร
 • SCG
  • เปิดโลกทัศน์ เพิ่มทักษะรองรับดิจิตอลเพื่อโอกาสการขายวัสดุก่อสร้าง
 • AIS
  • Digital Transformation in Retail : The New Retail ในงาน AIS Channel Conference 2017
 • Advantech, Intel และ E-Merchant Group
  • Digital Transformation in Retail ในงาน iRetail Thailand Conference 2018
 • BBL
  • Digital Transformation : Organization Transformation, Recruitment & Selection ในโครงการอบรมหลักสูตร BBL People Manager : Manaing People for Sucesss รุ่นที่ 10 จัดโดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ฯลฯ

Seminar

 • Talktogether : Managing Disruptive Era & Future Trends 2019 เรียนรู้เพื่ออยู่รอด ถอดรหัสเทรนด์อนาคต 2019 รุ่นที่ 1 ( https://www.ticketmelon.com/talk-together/talktogether-event1)
 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย : บรยยายในหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2018 ในหัวข้อ "Strategies for Scaling up your Business"
 • สสว : Transformation in Action ในโครงการ “Train the Coach : Accelerator 4.0” โครงการพัฒนาโค้ช และที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยี ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED )
 • ททท : Digital Transformation in Travel & Tourism Industry สำหรับหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (Tourism Management Program for Executives -TME2) จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • หลักสูตร "สงครามกลยุทธ์ธุรกิจ" #BusinessWarCamp สร้างไอเดีย พลิกเกมธุรกิจในยุคดิจิตอลก่อนจะโดน Disruption จัดโดย ดำรงค์ พิณคุณ
 • สถาบันเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม : Digital Transformation & Innovation In Today's Business World ในหลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (วนล.) INNOVATION LEADERSHIP FOR GLOBAL COMPETITIVENESS (ILG)” จัดโดย GLOBAL COMPETITIVENESS ACADEMY (GCA)
 • Asia Business Connect
  • OMNICHANNEL SHOPPER MARKETING & EXPERIENCE MANAGEMENT CONFERENCE 2018
  • Transforming All Channels To Influence Purchasing Decisions, Loyalty, And Advocacy In The Digital Age สำหรับหลักสูตร OmniChannel Shopper Marketing & Experience Management Conference 2018
 • OMEGAWORLDCLASS Research Institute
  • Digital Brand Journey & New Brand Engagement : Innovations in New Branding & Brand Engagement to Win the Hearts of Customer สำหรับหลักสูตร DIGITAL BRANDING & SOCIAL MEDIA MARKETING SUMMIT 2017
 • U23 academy
  • Digital Transformation in Action ในงาน Digital Week Break ระหว่างวันพุธที่ 29 สิงหาคม - วันพุธที่ 26 กันยายน 2561
  • Digital Transformation 2018 (Intensive 2-day Program) เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561
  • Digital Transformation 2018 (Executive Program) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561
  • Digital Transformation (Executive Program) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
  • Get Your HR Ready in the Age of Digital Transformation เตรียมความพร้อมรับความท้าทายครั้งใหม่ของ HR ในยุค 4.0
  • Win First in Digital Era & Refine Your Organization with Digital Transformation ในงานสัมมนา Get Workforce Ready to Compete In The Age of Digital จัดโดย U23 Academy ร่วมกับ ICDL (The International Computer Driving Licence) ภายใต้การกำกับของมูลนิธิวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แห่งยุโรป (The European Computer Driving Licence Foundation : ECDL) และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 • ฯลฯ

สถาบันการศึกษา

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี
  • IMC (Integrated Marketing Communication) In Digtial สำหรับหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด
  • Digital Transformation สำหรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร (MBA.-Executive)
  • Digital Transformation วิชาเทคโนโลยีการตลาด ภาควิชาการตลาด
  • Digital Transformation in Retail วิชาเทคโนโลยีการตลาด ภาควิชาการตลาด
  • Digital Marketing วิชา Technology Marketing
  • การสื่อสารการตลาดบริการดิจิทัล ในวิชาการจัดการการตลาดบริการ แก่นิสิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • Digital Branding and Marketing in Action ในโครงการสัมมนาทางวิชาการ การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ (MMM)
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี
  • Digital Transformation ในหัวข้อ Best Practice in Entrepreneur สำหรับหลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA ตั้งแต่ปี 2555 ในรุ่นที่ 74 จนถึงปัจจุบัน
  • Digital Transformation ในวิชา "ประเด็นสำคัญในการจัดการเชิงกลยุทธ์" ในหัวข้อ โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร X-MBA
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Digital Branding & Retailing ในวิชา Retailing ภาควิชาการตลาดและโลจิสติกส์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
  • Transforming All Channels To Influence Purchasing Decisions, Loyalty, And Advocacy In The Digital Age
 • ฯลฯ

Media

Awards
thanapongphan.com
 • ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2014” เป็น “บุคคลตัวอย่างใน ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” จัดโดยมูลนิธิสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
 • ชนะเลิศการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ The WINNER of Thailand ICT Award 2011 ประเภท Communication และ ปี 2010 ประเภท Start-up จัดโดย สมาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย สนับสนุนโดย สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • รางวัลชนะเลิศโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ The WINNER of Thailand Excellence Software Contest and Award 2010 จัดโดย สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Founder
thanapongphan.com
 • บริษัท ทู ทรี เปอร์สเปกทีฟ จำกัด (2 3 Perspective)
 • บริษัท ดิจิตอลกรูฟ จำกัด (Digital Groove)
 • บริษัท ช้อปเพนนิ่ง จำกัด (SHOPPENING)
 • สถาบัน U23 Academy (School of Business Inventor)