thanapongphan.com
About
thanapongphan.com
Experiences
 • ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation in Action เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step
 • 10 ปี กับประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับ Digital Transformation
 • เป็นที่ปรึกษาและผู้พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation ให้แก่องค์กรต่างๆ มากกว่า 100 องค์กร ตั้งแต่ระดับ Startup, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs), บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ (Large Enterprise), บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหากำไร
 • วิทยากรด้าน Digital Transformation, Digital Business, entrepreneurship และ Digital Marketing ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ
 • ผู้เชี่ยวชาญในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • Mentor ในโครงการ Chulalongkorn Alumni Mentorship Program หรือ ChAMP ซึ่งเป็นโครงการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการในโครงการ HK Innovation Challenge 2017 จัดโดย IDE Center (Innovation-Driven Entrepreneurship) หรือ ศูนย์การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : โครงการนี้นำหลักสูตรเดียวกับที่ใช้สอนที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยนำกระบวนการ 24 ขั้นตอนของการสร้างธุรกิจ ในแบบเดียวกับหนังสือ Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup เขียนโดย Bill Aulet ที่ใช้สอน Startup ที่ MIT ประสบความสำเร็จมาแล้ว
 • กรรมการในโครงการ U-Real ( University of Real Enterprise Achievement for Leadership 2017 จัดโดย KPMG Thailand
 • กรรมการการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม Global Social Venture Competition (GSVC) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนผู้ชนะในระดับภูมิภาคเพื่อไปเป็นตัวแทนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลกที่ University of California at Berkeley
 • ฯลฯ
Speaker
 • Get Your HR Ready in the Age of Digital Transformation เตรียมความพร้อมรับความท้าทายครั้งใหม่ของ HR ในยุค 4.0
 • BIG DATA: EXECUTIVE COURSE, How to Build Data as a Strategic Asset ด้วยการทำ Data Strategy และ Big Data ขององค์กร ที่ PTT Digital
 • Digital Transformation & Innovation In Today's Business World ในหลักสูตร “วิทยาการผู้นำนวัตกรรม เพื่อการแข่งขันในระดับโลก (วนล.) INNOVATION LEADERSHIP FOR GLOBAL COMPETITIVENESS (ILG)” จัดโดย GLOBAL COMPETITIVENESS ACADEMY (GCA) สถาบันเพื่อการแข่งขัน มหาวิทยาลัยสยาม
 • วิชา "ประเด็นสำคัญในการจัดการเชิงกลยุทธ์" ในหัวข้อ "Digital Transformation" โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร X-MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หัวข้อ IMC (Integrated Marketing Communication) In Digtial สำหรับหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Transformation in Action ในโครงการ “Train the Coach : Accelerator 4.0” โครงการพัฒนาโค้ช และที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และด้านเทคโนโลยี ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED )
 • Digital Transformation : Organization Transformation, Recruitment & Selection ในโครงการอบรมหลักสูตร BBL People Manager : Manaing People for Sucesss รุ่นที่ 10 จัดโดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บรยยายในหลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2018 ในหัวข้อ "Strategies for Scaling up your Business" จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • Win First in Digital Era & Refine Your Organization with Digital Transformation ในงานสัมมนา Get Workforce Ready to Compete In The Age of Digital จัดโดย สถาบัน U23 Academy (Shool of Business Invention) โดยบริษัท ทู ทรี เปอร์สเปกทีฟ จำกัด ร่วมกับ ICDL (The International Computer Driving Licence) ภายใต้การกำกับของมูลนิธิวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แห่งยุโรป (The European Computer Driving Licence Foundation : ECDL) และ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 • Digital Transformation in Travel & Tourism Industry สำหรับหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (Tourism Management Program for Executives -TME2) จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 • Digital Transformation - Intensive Course (2-Day Program) คอร์ส Exclusive สำหรับผู้บริหาร ที่ SCB Academy
 • "เปิดโลกทัศน์ เพิ่มทักษะรองรับดิจิตอลเพื่อโอกาสการขายวัสดุก่อสร้าง" ที่ SCG Retail & Services Academy
 • The Competition : Disruption and Platform For Business ที่ PTT Digital
 • Innovation by Best Practice สร้างต้นแบบองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่ PTT Digital
 • Design Thinking Workshop สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม ด้วยแนวคิด Design Thinking ที่ PTT Digital
 • Transforming All Channels To Influence Purchasing Decisions, Loyalty, And Advocacy In The Digital Age สำหรับหลักสูตร OmniChannel Shopper Marketing & Experience Management Conference 2018 จัดโดย Asia Business Connect
 • Digital Marketing Trends 2018 ในรายงาน คัมภีร์วิถีรวย ออกอากาศทางช่อง MCOT9
 • Digital Transformation in Retail : The New Retail ในงาน AIS Channel Conference 2017
 • Digital Transformation in Retail ในงาน iRetail Thailand Conference 2018 สำหรับผู้ประกอบการและผู้บริหารในอุตสากรรมค้าปลีกของประเทศไทย
 • Digital Brand Journey & New Brand Engagement : Innovations in New Branding & Brand Engagement to Win the Hearts of Customer สำหรับหลักสูตร DIGITAL BRANDING & SOCIAL MEDIA MARKETING SUMMIT 2017 จัดโดย OMEGAWORLDCLASS Research Institute
 • Digital Marketing สำหรับ วิชา Technology Marketing ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Digital Transformation และ Platform Business สำหรับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต-นักบริหาร (MBA.-Executive) คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Digital Transformation และ Platform Business สำหรับ หลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร Mini MBA คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Digital Transformation in Action ในงาน Digital Week Break ผ่าทุกพุธกลางสัปดาห์ I ผ่า Module ทั้ง 5 ของ Digital Transformation (The Competition, Customer Experience, Winning with Data, Innovation, Transformation) ระหว่างวันพุธที่ 29 สิงหาคม - วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 (ดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่)
 • ฯลฯ
thanapongphan.com
Awards
thanapongphan.com
 • ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2014” เป็น “บุคคลตัวอย่างใน ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” จัดโดยมูลนิธิสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
 • ชนะเลิศการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ The WINNER of Thailand ICT Award 2011 ประเภท Communication และ ปี 2010 ประเภท Start-up จัดโดย สมาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย สนับสนุนโดย สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • รางวัลชนะเลิศโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ The WINNER of Thailand Excellence Software Contest and Award 2010 จัดโดย สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Founder
thanapongphan.com
 • บริษัท ทู ทรี เปอร์สเปกทีฟ จำกัด (2 3 Perspective)
 • บริษัท ดิจิตอลกรูฟ จำกัด (Digital Groove)
 • บริษัท ช้อปเพนนิ่ง จำกัด (SHOPPENING)
 • สถาบัน U23 Academy (School of Business Inventor)