ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 • อาจารย์วิชา Digital Innovation Startups สตาร์ตอัปนวัตกรรมดิจิตัล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อาจารย์วิชา Digital Marketing หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

 • ที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับ Digital Transformation ให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ SMEs Startup และองค์กรภาครัฐ มากว่า 15 ปี

 • CEO บริษัท sfia

 • วิทยากรด้าน Digital Transformation ให้กับองค์กรต่างๆ กว่า 300 รวมถึง สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ

 • ฯลฯ

Speaker

หัวข้อการบรรยายและการอบรมที่ผ่านมา

 • DIGITAL TRANSFORMATION "MOVE BEYOND THE NEXT NORMAL" : Automotive Industry

 • IoT Transformation & Outcome Economy

 • Digital Asset & Blockchain Business Transformation - from crypto to Metaverse, along with DeFi and NFT

 • Digital Disruption in Banking & FinTech

 • Insurance Tech & Digital Transformation

 • Transforming The Construction Industry

 • Retail Tech and Next-Gen Commerce

 • HR Transformation

 • Smart City & Digital Transformation

 • Digital Disruption in Real Estate & PropTech

 • Digital Transformation in Travel and Tourism Industry

 • Digital Transformation in Chemistry and Advanced Materials Industry

 • Digital Transformation in Oil and Gas Industry

 • Digital Transformation in Healthcare Industry

 • Omnichannel, Marketing 5.0 and Marketing Technology (MarTech)

 • Strategic Customer Experience Strategy

 • Digital Marketing for B2B Business

 • Data-Driven Transformation

 • Design Thinking for Innovative Strategy

 • Design Thinking for Transformation

 • Digital Tranformation กับธุรกิจ SME ของไทยในปี 2565 โอกาสและความท้าทาย : Biz Buddy โดย ธนาคารกรุงเทพ

 • Digital Trends 2022 ในงาน INTER CARE ASIA 2021

 • “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์มธุรกิจ 2022” พลิกโฉมองค์กรด้วย Digital Maturity Index

 • Digital Transformation 2021 หลักสูตรนักบริหารการอุตสาหกรรมระดับสูง (นอส.) รุ่นที่ 1 จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 • Business Transformation & People Transformation หลักสูตร HR BUSINESS PARTNER PROGRAM จัดโดย PMAT - Personnel Management Association of Thailand

 • DIGITAL TRANSFORMATION [ Executive Program ]

 • DIGITAL TRANSFORMATION [ Masterclass ]

 • ฯลฯ

Experiences

 • ประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับ Digital Transformation มากว่า 14 ปี

 • เป็นที่ปรึกษาและผู้พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับ Digital Transformation ให้แก่องค์กรต่างๆ มากกว่า 300 องค์กร ตั้งแต่ระดับ Startup, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs), บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ (Large Enterprise), บริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรไม่แสวงหากำไร

 • วิทยากรด้าน Digital Transformation, Digital Business, Entrepreneurship และ Digital Marketing ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ

 • ผู้เชี่ยวชาญในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 • Mentor ในโครงการ Chulalongkorn Alumni Mentorship Program หรือ ChAMP ซึ่งเป็นโครงการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • กรรมการในโครงการ HK Innovation Challenge 2017 จัดโดย IDE Center (Innovation-Driven Entrepreneurship) หรือ ศูนย์การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : โครงการนี้นำหลักสูตรเดียวกับที่ใช้สอนที่ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยนำกระบวนการ 24 ขั้นตอนของการสร้างธุรกิจ ในแบบเดียวกับหนังสือ Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup เขียนโดย Bill Aulet ที่ใช้สอน Startup ที่ MIT ประสบความสำเร็จมาแล้ว

 • กรรมการการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม Global Social Venture Competition (GSVC) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นการประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนผู้ชนะในระดับภูมิภาคเพื่อไปเป็นตัวแทนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลกที่ University of California at Berkeley

 • ฯลฯ

Certificate

 • หลักสูตร "Digital Asset กับโอกาสเติบโตทางธุรกิจ (New S-Curve) ของบริษทัจดทะเบียน" จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • POSTGRADUATE DIPLOMA IN DIGITAL BUSINESS, by Emeritus Institute of Management, in collaboration with MIT Sloan & Columbia Business School Executive Education.

 • Board that Make a Difference (BMD) 9/2019, Thai Institute Of Directors (IOD)

 • Director Certification Program (DCP) 280/2019, Thai Institute Of Directors (IOD)

 • Digital Strategies for Business: Leading the Next Generation Enterprise course, Columbia Business School Executive Education.

 • Digital Transformation: Platform Strategies for Success, MIT Sloan Executive Education.

 • Innovation of Products and Services: MIT’s Approach to Design Thinking, MIT Sloan School of Management

 • Building Invincible Companies, Strategyzer Virtual Masterclass

 • Digital Marketing: Engagement, Social Media, Planning & Analytics, Columbia Business School Executive Education.

 • Certificate of Attendance to the Electronic World Marketing Summit 2020 (eWMS) hosted by Kotler Impact

 • Accel REE USA 2009 program hosted by the Stanford Technology Ventures Program (STVP)

Awards

 • ได้รับการพิจารณาคัดเลือกในโครงการ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2014” เป็น “บุคคลตัวอย่างใน ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” จัดโดยมูลนิธิสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ชนะเลิศการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ The WINNER of Thailand ICT Award 2011 ประเภท Communication และ ปี 2010 ประเภท Start-up จัดโดย สมาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย สนับสนุนโดย สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • รางวัลชนะเลิศโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ The WINNER of Thailand Excellence Software Contest and Award 2010 จัดโดย สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Education

 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการตลาด

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ International MBA (IMBA), Global Entrepreneurship Track (program partner Stanford Technology Ventures Program (STVP), Stanford University) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อได้ที่

โทร. 09-8269-9004