ถอดบทเรียนทรานส์ฟอร์มธุรกิจ

เรียนรู้หลักการทำ Digital Transformation ทั้ง 5

ได้แก่ Competition, Customer Experience (CX), Winning With Data, Innovation และ Transformation in Action

  • ข้าใจการแข่งขันที่เปลี่ยนไป Disruption, Disruptive Technology, Disruptive Innovation และ Platform Business

  • เรียนรู้การตลาดยุคดิจิทัลด้วยแนวคิด Customer Experience (CX) และ MarTech (Marketing Technology)

  • ทำ Data ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการทำ Digital Transformation

  • สร้าง Innovation ที่ไม่ได้มองแค่โมเดลธุรกิจในปัจจุบัน

  • ถอดรหัสความสำเร็จ ที่ไม่ใช่แค่ Transformation แต่เพื่อสร้างการเติบโตครั้งใหม่

" จะเป็นผู้ถูก Disrupt หรือ Transform เพื่อสร้างโอกาสครั้งใหม่ "

พจ ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล

ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation in Action และ Digital Transformation Canvas

มีจำหน่ายแล้ววันนี้ ที่ร้านซีเอ็ดทุกสาขา และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

E-Book มีจำหน่ายแล้วที่ SE-ED และ บันดาลใจ by SE-ED

📗 Digital Transformation in Action เปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล Step by Step (ฉบับปรับปรุง 2021)

SE-ED

บันดาลใจ by SE-ED

📘 Digital Transformation Canvas (ฉบับภาษาไทย)

SE-ED

บันดาลใจ by SE-ED

📕 Digital Transformation Canvas (ฉบับภาษาอังกฤษ)

Amazon

SE-ED

บันดาลใจ by SE-ED

ตัวอย่างหนังสือ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คำนิยม

"จากพฤติกรรมผู้บริโภคและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี CEO หรือผู้นำขององค์กรในยุคนี้ควรมีความสามารถในการกำหนดยุทธศาสตร์ใหม่ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนธุรกิจในด้านต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านค่อยๆ เรียนรู้และเข้าใจทีละขั้นตอนในการเปลี่ยนธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวและการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน"

ขัตติยา อินทรวิชัย

กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

"ผู้นำจำนวนมากรู้ว่าจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ทราบชัดเจนว่าโลกเปลี่ยนไปถึงไหนและต้องปรับตัวอย่างไร หนังสือเล่มนี้นอกจากจะจุดประกายให้เห็นความท้าทายต่อสิ่งใหม่ๆ รอบตัวแล้ว ยังชี้ชัดถึงช่องทางในการเตรียมพร้อมเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน"

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ร้านภูฟ้า โครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"เมื่อทุกสิ่งต้องแปรเปลี่ยน น้อยคนนักที่จะพร้อมต่อการรับมือ หนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบ Why ที่ต้องปรับ What ที่ต้องเปลี่ยน How เริ่มอย่างไร และ Who ใครบ้างที่ต้องร่วมเป็นตัวเร่งสำหรับการเปลี่ยนแปลง ในยุค Digital นี้"

ดร.การดี เลียวไพโรจน์

หัวหน้าคณะที่ปรึกษา FutureTales Lab by MQDC

"เป็นหนังสือคู่มือที่ให้ความรู้ทางด้าน Digital Transformation ว่าคืออะไรและต้องเตรียมตัวอย่างไร สำหรับผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ เพื่อให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงจะต้องเริ่มจากผู้นำที่มองเห็นว่า Digital Technology มิใช่แค่เรื่องการลงทุนทาง IT แต่ต้องเป็นระดับยุทธศาสตร์ขององค์กร"

บุญคลี ปลั่งศิริ

อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

"หนังสือเล่มนี้ออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมมาก ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร คุณกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยี ถามตนเองว่าคุณจะถูก Disrupt หรือคุณจะลุกขึ้นมา Transform ธุรกิจของคุณ เพื่อความอยู่รอดดีล่ะ"

เพ็ญศรี สุธีรศานต์

ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

"การเติบโตแบบก้าวกระโดดของโลก Digital ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อย่างที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน ข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่านเข้าใจ Dynamics ของ Disruptive Innovations และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี"

บรรณ เกษมทรัพย์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด

“เข้าถึง ลึกซึ้ง เข้าใจง่าย” Digital Transformation in Action จะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับการแข่งขันในโลกธุรกิจอย่างสิ้นเชิง นี่คือหนังสือที่ทุก CEO ต้องอ่าน"

รศ. ดร. สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย

อาจารย์กลยุทธ์การตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“เต็มเปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์จริงจากผู้เขียน ที่จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจแนวคิดธุรกิจยุคใหม่ ที่มีการนำ Big Data มาผสมผสานกับ Design Thinking อย่างลงตัว เพื่อสร้างมูลค่าให้ธุรกิจยุค Digital ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างมั่งคง”

รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ

อาจารย์ประจำสาขาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อดีต ผู้อำนวยการหลักสูตร Global Mini MBA และ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ