เปิดตัวหนังสือหนังสือ ฉบับ E-Book ทั้ง 3 เล่ม

1. Digital Transformation Canvas ภาษาอังกฤษ

2. Digital Transformation Canvas ภาษาไทย

3. Digital Transformation in Action ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่)

อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

From Principles into Practice

สร้างการเติบโตครั้งใหม่

จากหลักการทั้ง 5 สู่การนำไปปฏิบัติจริงทั้ง 9 ขั้นตอน

ด้วย Digital Transformation Canvas

หลักการทำ Digital Transformation ทั้ง 5

จากหนังสือ

สู่กระบวนการทำ Digital Transformation 9 ขั้นตอน

จากหนังสือ