From Principles into Practice

สร้างการเติบโตครั้งใหม่

จากหลักการทั้ง 5 สู่การนำไปปฏิบัติจริงทั้ง 9 ขั้นตอน

ด้วย Digital Transformation Canvas

หลักการทำ Digital Transformation ทั้ง 5

จากหนังสือ

Digital Transformation in Action

สู่กระบวนการทำ Digital Transformation 9 ขั้นตอน

จากหนังสือ

Digital Transformation Canvas